Relacja z konferencji pt. „Związki zawodowe w percepcji osób młodych - czy warto do nich wstępować?”

9 marca 2017
Dnia 9 marca 2017 roku w Centrum Partnerska Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyła się konferencja pt. „Związki zawodowe w percepcji osób młodych - czy warto do nich wstępować?”  Konferencja była odpowiedzią na wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Poszukując odpowiedzi na spadające zainteresowanie młodych pracowników przynależnością do związków zawodowych, członkowie Koła Dialogu Społecznego, działającego przy Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, przeprowadzili własne badanie empiryczne. Stroną reprezentującą Komisję Młodych Forum Związków Zawodowych byli: Piotr Białoszewski, Agnieszka Buda oraz Paweł Wróblewski.

Zasadniczym celem tego badania było poznanie percepcji studentów wobec związków zawodowych.  Postawione pytania miały pozwolić poznać zasób wiedzy, oceny oraz postawy związane z funkcjonowaniem związków zawodowych w Polsce.  Uzyskane wyniki uzupełniają lukę w zakresie wiedzy, dotyczącej stopnia zainteresowania młodych przynależnością do związków zawodowych. 
Główne problemy obecnie funkcjonujących związków zawodowych to: 
  • czarny PR związków- przez wizerunek przedstawiany w mediach, 
  • brak edukacji w szkołach, 
  • brak potrzeby przynależności do związków oraz krytyczna ocena działalności związków zawodowych, 
  • brak związków zawodowych w miejscu pracy.
Wnioski i rekomendacje wynikające z badania:
  • Związki powinny lepiej informować o swoich inicjatywach i sukcesach negocjacyjnych, bo do opinii publicznej docierają przede wszystkim informacje 
  • o strajkach i protestach
  • Informowanie i edukowanie o aktywności związków jest bardzo ważne – im więcej wiemy tym lepiej oceniamy (polityka społeczna, socjologia)
  • Choć wszyscy młodzi zgadzają się z potrzebą istnienia związków (75 do 95% badanych), chęć przynależności deklaruje tylko od 8 do 17% badanych
  • Promowanie i ochrona standardów pracy zamiast przywilejów to najważniejszy wniosek i rekomendacja w celu zwiększenia zainteresowania młodych
  • Dostrzeżenie potrzeb i oferta dla młodych np. informowanie o prawach pracowniczych studentów, pomoc na starcie zawodowym w adaptacji w firmie, podejmowanie inicjatyw wspólnie z pracodawcą – więcej współpracy i mniej konfrontacji
Konferencja poświęcona była obserwowanemu od wielu lat w Polsce zjawisku spadającego poziomu syndykalizacji. Osoby do 25. roku życia są jedną z kategorii osób defaworyzowanych na rynku pracy. Kończąc edukację nie mają gwarancji znalezienia zatrudnienia. Duża część osób zmuszona jest pracować na umowach cywilnoprawnych, otrzymując minimalne wynagrodzenie. Z drugiej jednak strony młodzi pracownicy (do 35. roku życia) nie są zainteresowani przynależnością do organizacji, reprezentujących ich interesy pracownicze. Potwierdzają to wyniki cyklicznie realizowanych badań opinii społecznej. Brakuje jednak pogłębionych analiz, wyjaśniających to zjawisko, gdyż obecnie nie wystarczy stosować starych sprawdzonych metod związanych z zakładaniem czy przynależnością do związków zawodowych. Trzeba dojrzeć do tego, że rynek pracy jest inny niż lata temu. Należy przeprowadzić własną programową i mentalną reformę, aby móc w tych czasach  z wielką siłą i zaangażowaniem propagować związki zawodowe.