Młodzi liderzy z Federacji

24 marca 2017
Zakończyła się trwająca pół roku Akademia Młodych Liderów Związkowych. W trakcie sześciu zjazdów dwóch młodych liderów z FZZK mogło poznać techniki pracowania w nowoczesnym związku zawodowym.

Projekt, który trwał od sierpnia 2016 r. do marca 2017 r. skierowany był do młodych liderów związkowych i młodych ekspertów związkowych (prawnych, ekspertów ekonomicznych, specjalistów od PR itd.) pracujących dla krajowych konfederacji związków zawodowych zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych lub krajowych związków zawodowych z Unii Europejskiej i krajów kandydujących. Zjazdy odbywały się w Turynie, na Malcie i w Budapeszcie. Chodziło o wzmocnienie umiejętności zarówno osobistych młodych związkowców jak i organizacyjnych. Głównym celem Akademii było podniesienie wiedzy i umiejętności młodych związkowców, aby przyczynić się w bardziej efektywny sposób do dialogu społecznego i mądrej polityki społeczno-gospodarczej. Kolejnym celem było promowanie lepszego zrozumienia europejskiego podejścia w ramach strategii Europa 2020, w szczególności patrząc na strategię Europy na rzecz zatrudnienia młodzieży.

Pozostałe cele Akademii Liderów to zwiększona reprezentatywność i uczestnictwo wśród młodych pracowników w związkach zawodowych, zjednoczenie struktur młodzieżowych związków zawodowych i zwiększenie udział młodzieży w ich organach decyzyjnych oraz zwiększenie wiedzy na temat zagadnień związanych z pracą: zatrudnienia młodzieży, praw w pracy z młodzieżą, organizowania związków zawodowych, dialogu społecznego i sporów zbiorowych, a także uczenia się w miejscu pracy i tematów pokrewnych. Poza naciskiem na nabycie umiejętności technicznych i wiedzy, Akademia kładła nacisk na nabywanie umiejętności miękkich, takich jak umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne.

Pięć ważnych spraw


Akademia składała się z pięciu ścieżek kształcenia. Odbyło się pięć zjazdów, a na koniec - podczas szóstego spotkania - w Madrycie, zorganizowano konferencję na temat przyszłości młodych europejczyków. Każdy zjazd kończył się przyznaniem oceny ze zdobytej wiedzy na podstawie egzaminu wielokrotnego wyboru. 

Podczas pierwszego zjazdu celem Akademii było wspieranie związków zawodowych w ich inicjatywach mających na celu podniesienie świadomości młodych ludzi na temat ich praw w pracy. Chodziło o zdefiniowanie pojęcia "godnej pracy dla młodzieży" i pomoc młodym pracownikom w zidentyfikowaniu ich roli w przyczynianiu się do promowania i utrzymania uczciwych i produktywnych miejsc pracy. Drugi zjazd skupił się na rozwoju zdolności organizacyjnych i technicznych młodych przedstawicieli związków zawodowych. Chodzi o to by mogli oni odgrywać skuteczną rolę w trójstronnym i dwustronnym dialogu społecznym i innych procesach decyzyjnych na poziomie krajowym w dziedzinie reform prawa pracy. Tak, aby promować godną pracę, prawa pracownicze i poprawę stosunków pracy. Odbyły się warsztaty z rozwoju wiedzy i umiejętności promowania międzynarodowych standardów pracy (ratyfikacja, wdrażanie, monitorowanie i raportowanie) oraz wykorzystywania mechanizmów nadzorczych Międzynarodowej Organizacji Pracy aby bronić prawa do wolności zrzeszania się i promowania działań UE na rzecz godnej pracy dla pracownicy. 

- Staż prowadzony przez ILO (pol. MOP) - wspólnie z  ETUC (pol. EKZZ) – pozwolił mi na zdobycie wiedzy, której nie miałem możliwości poznać w Polsce. Wymagało to  bardzo dużo wysiłku z naszej strony - tygodniowa nieobecność w pracy, konieczność przygotowania pracy domowej i przygotowania się do studiów - w końcu podczas samych studiów zdobywanie wiedzy nie ograniczało się do ćwiczeń i wykładów a polegało również na wieczornej lekturze podręczników. Ubiegając się o ten staż byłem pełen wątpliwości, chociażby takich czy dostatecznie znam język angielski, czy będąc po trzydziestce nie jestem już za stary na naukę. Na szczęście strach miał wielkie oczy- poziom angielskiego okazał się wystarczający - udało mi się go znacznie podwyższyć, a trzeźwość umysłu może nie była taka sama jak kilkanaście lat temu, ale osiągane wyniki zdaja się temu przeczyć. Dzięki poznaniu nowych metod mogę rozpocząć szkolenia w macierzystym związku zawodowych a także dla młodzieży zrzeszonej w Komisji Młodych FZZ - mówi Jarosław Gacki, naczelnik głównej dyspozytury w PKP Intercity, członek Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego.


Rozwój, wiedza, PR


Trzeci zjazd przygotowywał młodych związków z wiedzy i umiejętności rozwijania działań edukacyjnych w związkach zawodowych i w pracy. Studenci nauczyli się m.in. oceniać potrzeby edukacyjne grup pracowniczych poprzez przeprowadzanie badań. Czwarty zjazd skupił się na przygotowaniu młodych związkowców do dialogu społecznego i rokowań zbiorowych w celu poprawy płac i warunków pracy pracowników młodocianych. EKZZ i europejskie federacje związkowe uznają, że są to zadania ważne i fundamentalne dla każdego. W praktyce młodzi związkowcy uczyli się trudnej sztuki negocjacji.

Chodziło również o stworzenie możliwości dla młodych związkowców do nauki i dzielenia się doświadczeniami w zakresie dialogu społecznego i systemów negocjacji zbiorowych i strategii związków w różnych krajach UE, a także europejskiego dialogu społecznego. Studenci analizowali również rolę instrumentów MOP w tworzeniu warunków dla układów zbiorowych w celu promowania godnej pracy dla wszystkich pracowników. Ostatni, piąty zjazd, który odbył się w Budapeszcie, skupił się na rozwoju umiejętności komunikacyjnych. Chodziło o naukę promowania godnej pracy poprzez skuteczne docieranie z przekazem związków zawodowych do pracowników i młodzieży. W tym celu studenci uczyli się działań w internecie, prowadzenia kampanii społecznościowych i wystąpień publicznych.

- Chociaż na codzień zajmuję się komunikację i PR, od wielu lat jestem dziennikarzem, to także dla mnie warsztaty z komunikacji i wystąpień publicznych są bardzo pomocne - ocenia Maciek Chudkiewicz, pracujący dla Federacji ZZK. - Cały program Akademii wydaje mi się bardzo dobry i bardzo sensowny. Dzięki dużemu zaangażowaniu ze strony wykładowców, pracowników MOP i samych studentów udało się nam nauczyć wyjątkowych rzeczy. Już wykorzystuję je w pracy w Polsce. Dzięki zdobytym umiejętnościom przez trzydzieści osób z całej Europy związki zawodowe mają szansę na wyjście na zewnątrz szerzej niż dotychczas. Możemy i wiemy jak działać. Chcemy zachęcać młodych ludzi do wstępowania w struktury związku. Chcemy być bardziej online i bliżej nich samych. Poza tym udział w Akademii Liderów, poza rozwojem kompetencji, dał nam jeszcze jedną rzecz, której nie da się wycenić. Podczas sześciu prawie tygodniowych wyjazdów mieliśmy możliwość bardzo mocno zintegrować się z innymi młodymi związkowcami z całej Europy. Poznaliśmy nie tylko ich problemy, ale też ich pomysły na rozwiązanie tych problemów. Gorąco liczę, że wspólnie uda nam się razem ożywić ruch związkowy - dodaje.

Na koniec o młodzieży

Od 7 do 9 marca tego roku w Madrycie, w siedzibie UGT, hiszpańskiego związku zawodowego Powszechnego Związku Robotników odbyła się Europejska Konferencja Młodzieży. Międzynarodowa Organizacja Pracy, będąca agendą ONZ wraz z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych zorganizowały tę konferencję jako podsumowanie półrocznej Akademii Młodych Liderów Związkowych. W samej akademii wzięło udział ponad 30 osób z całej Europy, w tym 5 osób z Polski. Konferencja zgromadziła ponad 50 osób. Poza młodymi działaczami związkowymi z całej Europy wzięli w niej udział także m.in. Stefano Martinelli, dyrektor generalny w Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, Joaquin Nieto, dyrektor hiszpańskiego oddziału Międzynarodowej Organizacji Pracy czy Thiébaut Weber członek władz Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Z Polski była tam Hanna Kamińska z Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy. - Do Madrytu zostałam zaproszona jako ekspert do udziału w debacie „Jak przyciągnąć młodych ludzi do związków zawodowych? Szanse i bariery”. Podczas panelu opowiadałam młodym związkowcom z innych krajów o moich doświadczeniach w pracy związkowej. Mam wrażenie, ze byłam uważnie słuchana, gdyż pojawiło się sporo pytań dotyczących mojego wystąpienia. Cieszę się, że mogłam spotkać się z ludźmi z innych krajów o różnym spojrzeniu na związki zawodowe i otaczający świat. Ubogaciło to także mnie. Najmilszą częścią konferencji było jednak wręczenie dyplomów ukończenia Akademii naszym młodym związkowcom - byłam dumna, że to nasi kolejarze uzyskali tak dobre wyniki - mówi Hanna Kamińska, przewodnicząca Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego wchodzącego w skład FZZK.

Po co Akademia?

W odpowiedzi na bieżące i nadchodzące wyzwania EKZZ wraz z MOP i swoim Biurem Działalności Pracowniczej (ACTRAV) pracują nad rozwojem przyszłych liderów. ACTRAV, jako agencja Międzynarodowej Organizacja Pracy, wspiera związki zawodowe w ich działaniach szkoleniowych, aby mogły poszerzyć swoją bazę członkowską i ulepszyć swoje działania. Chodzi o to aby zwiększyć zdolności do reprezentowania członków, poprawić ich umiejętności negocjacyjne i umożliwić im udział w różnych procesach decyzyjnych na poziomie legislacyjnym.

MOP przyjęła w roku 2012 rezolucję pt. "Młodzież w kryzysie zatrudnienia: wezwanie do działania", która zawiera zasady przewodnie i kompleksowy zestaw wniosków opisujących środki polityczne, które mogą kierować kształtowanie krajowych strategii i działań na rzecz zatrudnienia młodzieży. Prowadzona przez EKZZ i MOP akademia miała na celu dalszy rozwój młodych profesjonalistów związków zawodowych oraz zapewnienie zindywidualizowanych rozwiązań praktycznych.

Maciej Chudkiewicz
Jarosław Gacki