Europejska Akademia dla Młodych Liderów Związkowych

30 sierpnia – 2 września
W dniach 30 sierpnia – 2 września w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Międzynarodowej Organizacji Pracy  w Turynie odbyła się pierwsza część Akademii Młodych Liderów Związkowych  Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC)pod nazwą  „Zatrudnienie młodzieży i prawa młodych pracowników w pracy”. Polskie związki zawodowe reprezentowali Maciej Chudkiewicz i Jarosław Gacki (Forum Związków Zawodowych) oraz Maciej Łapski (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych; przewodniczący Polski Społecznej).  

Uczestnictwo w akademii poprzedzone było konkursem. Spośród kilkuset  zgłoszeń wybrano osoby posługujące się  płynnie językiem angielskim oraz legitymujące się działalnością związkową. Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne- wszystkie koszty (przelot, zakwaterowanie, wyżywienie, transport)  pokrywane są ze wspólnych funduszy organizatora- ILO i ETUC.
Głównym celem Akademii jest nauczenie  młodych związkowców zasad prowadzenia dialogu społecznego i polityki społeczno-ekonomicznej. Po zakończeniu zajęć  jego uczestnicy będą potrafili nie tylko wykazać się podstawową wiedzą nt. międzynarodowego prawa pracy, ale również nabędą kompetencje miękkie, które pomogą im w komunikowaniu się i  prowadzeniu negocjacji.     W wydarzeniu uczestniczyli młodzi przedstawiciele związków zawodowych z Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Litwy, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Czarnogóry, Serbii, Rumunii, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Warsztaty miały na celu wsparcie związków zawodowych w wiedzę i umiejętności dotyczące podnoszenia świadomości młodych ludzi na temat ich praw w pracy oraz ich praktycznego wykorzystywania.

- Kluczową sprawą wydaje się być networking, wymiana doświadczeń młodych związkowców z całej Europy – mówi Maciej Chudkiewicz. - Okazuje się, że mimo pewnych różnic mamy wiele wspólnych problemów, jak choćby niechęć młodzieży do związków zawodowych. W wielu aspektach sytuacja młodych ludzi w Europie zachodniej nie jest lepsza od sytuacji młodych Polaków. Kto wie? Być może momentami nawet gorsza.
 

- Fakt, że pochodzimy z różnych związków zawodowych pozwala nam nie tylko zrozumieć wspólne cele, jakie mamy do zrealizowania w Polsce, ale również na całym kontynencie. Problemy młodych pracowników wszędzie są takie same - śmieciowe warunki zatrudnienia, bariera wejścia na rynek pracy, dyskryminacja w zatrudnieniu. Jako przedstawiciele młodzieży bardziej skupiamy się na nauce prowadzenia dialogu z pracodawcą niż na dostrzeganiu i pielęgnowaniu różnic między naszymi organizacjami – kontynuuje Jarosław Gacki.  - Na warsztatach niemal każdą chwilę spożytkowaliśmy na żywą pracę w grupie i szukanie rozwiązań problemów, które spotykają młodych pracowników w ich codziennej pracy – mówi Maciej Łapski. - Dzięki pracy w międzynarodowym środowisku mogliśmy wymienić się doświadczeniami z różnych krajów. Kapitał działa w skali globalnej, więc i pracownicy powinni łączyć siły i wspólnie walczyć o swoje prawa w międzynarodowych przedsiębiorstwach.  

Młodzi związkowcy poznawali zarówno twarde dane dotyczące zatrudnienia, bezrobocia i przestrzegania praw młodych ludzi w Europie i na świecie, jak i dyskutowali o przysługujących im prawa. W trakcie spotkania rozmawiano również o formach zatrudnienia, elastyczności oraz rodzajach umów i kontraktów pracowniczych. Aktywiści poznawali sytuacje różnych pracowników i w tym kontekście dyskutowali o godnej pracy, formach dyskryminacji w zatrudnieniu i warunkach pracy. Duże zainteresowanie zebranych wzbudziło porównanie norm dotyczących wysokości płacy minimalnej i uregulowań odnoszących się do praw pracowniczych w różnych krajach. Młodzi zajęli się również tak ważnymi sprawami jak bezpieczeństwo socjalne i rodzaje ubezpieczeń społecznych. Dyskutowano o ubezpieczeniu emerytalnym, rentowym, emerytalnym, wypadkowym i zdrowotnym. Związkowcy zaangażowali się także w rozpoznawanie zagrożeń związanych z naruszaniem zasad bezpieczeństwa i higieny w pracy. Do ich zadań należało m.in. zaproponowanie przyjęcia właściwych procedur mających przeciwdziałać groźnym sytuacjom w miejscu pracy.
 Młodzi pracownicy rozmawiali o godzinach i systemach czasu pracy, płacach i urlopach, zarówno w kontekście sytuacji w poszczególnych krajach, jak i w nawiązaniu do konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Bardzo ważnym elementem warsztatów były ćwiczenia z prowadzenia rozmów zarówno z pracownikami, jak i z pracodawcą. Młodzi uczyli się rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy i prowadzenia negocjacji.
 

Akademia podzielona jest na sześć zjazdów. Każdy z nich zakończony jest niełatwym egzaminem w formie testu wielokrotnego wyboru. Na szczęście polska grupa  uzyskała dobre oceny, co pozwoliło jej na uczestnictwo w kolejnym zjeździe.
 

Tekst: Jarosław Gacki (ZZK OC) Maciej Łapski (OPZZ) Maciej Chudkiewicz (FZZK)